عيادة يوسف بن خدة
المعهد الوطني للكلى
مصلحة الاستعجلات م.ا.ج
مصلحة الصيدلة م.ا.ج
ا
المركز الاستشفائي الجامعي
مركز امكافحة السرطان
مستشفى مفتاح
عيادة الاربعاء
مستشفى البليدة


    Structures sanitaires publiques    

 

STRUCTURES SANITAIRES HOSPITALIERES

Dénomination Nbre de lits Nbre de services
 Centre Hospitalo-Universitaire de Blida 723 17
 Etablissement Public Hospitalier Meftah  224 10
 Etablissement Public Hospitalier Boufarik  226 07 
 Etablissement Public Hospitalier Blida
 126  04
 Etablissement public Hospitalier El-Affroun 120 
 04
 Total  1419 42

 

 

 STRUCTURES SANITAIRES HOSPITALIERES SPECIALISEES

Dénomination Nbre de lits Nbre de services
Etablissement Hospitalier Spécialisé C.A.C  183 04

Etablissement Hospitalier Psychiatrie

 1014  07
Total    
 1197 11
Nombre de lits de matérnités rurales 74  08
Total   General
 2690  61

 

 ETABLISSMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE 

Dénomination Nbre polycliniques Nbre salles de soins

 Commune couverte

Larbaa  08 18 07 
Bouinan  07 26 
06 
Ouled-Yaich 11 18 05
Mouzaia  08 29
07
 Total (04)  34 89 
 25

  

            Nvert2

hopital CHU BLIDA: (025) 20 90 46 a 49

samuSAMU:         (025) 41 09 09

Croissant-Rouge 50CROISSANT ROUGE:(025) 41 81 03/41 01 02

himayaPROTECTION CIVILE:(025) 40 23 21

Service Infectieux: (025) 47.14.10

Assistance Médicale Téléphonique:115

Assistance et Détresse Jeunesse:116