عيادة يوسف بن خدة
المعهد الوطني للكلى
مصلحة الاستعجلات م.ا.ج
مصلحة الصيدلة م.ا.ج
ا
المركز الاستشفائي الجامعي
مركز امكافحة السرطان
مستشفى مفتاح
عيادة الاربعاء
مستشفى البليدة

 Maladies a transmissions hydrique

 Situation des MTH 

                      Maladie

2012

2013

2014

Nbr

%

Nbr

%

Nbr

%

Typhoïde

02

4.8

10

14,7

10

9.9

Hépatite Virale A

39

95.2

56

82,3

86

85.1

Dysenterie (Shigellose)

00

00

02

2,9

05

5.0

Total wilaya

41

68

101

     On a enregistré 10 cas sporadiques de fièvre typhoïde  pour l'année 2014 avec un taux de  9.9%,

     86 cas d'hépatites A avec un taux 85.1%.

            Intoxication Alimentaire                                                                                              

Année

2012

2013

2014

Toxi-infection alimentaire

242

207

241

Situation des ZOONOSES  

Maladie

2012

2013

2014

Nbr

%

Nbr

%

Nbr

%

Rage humaine

01

1.5

01

1,2

00

00

Brucellose

04

6.1

01

1,2

07

7.2

Leishmaniose

04

6.1

05

5,9

01

1.0

Leptospirose

39

59.1

20

23,8

30

30.9

Kyste Hydatique

10

15.2

14

16,6

11

11.3

Fièvre Boutonneuse

08

12.0

43

51,2

48

49.5

Total wilaya

66

84

97

     La Fièvre Boutonneuse  occupe la 1ere  place avec un taux de 49.5% pour  l'année 2014 

     suivi de Leptospirose avec un taux de 30.9%.

            Nvert2

hopital CHU BLIDA: (025) 20 90 46 a 49

samuSAMU:         (025) 41 09 09

Croissant-Rouge 50CROISSANT ROUGE:(025) 41 81 03/41 01 02

himayaPROTECTION CIVILE:(025) 40 23 21

Service Infectieux: (025) 47.14.10

Assistance Médicale Téléphonique:115

Assistance et Détresse Jeunesse:116