عيادة يوسف بن خدة
المعهد الوطني للكلى
مصلحة الاستعجلات م.ا.ج
مصلحة الصيدلة م.ا.ج
ا
المركز الاستشفائي الجامعي
مركز امكافحة السرطان
مستشفى مفتاح
عيادة الاربعاء
مستشفى البليدة

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE "BENYAHIA ZOHRA" (ex: POINT DU JOUR)

 

service

Nombre

de lits

Unités
Gynécologie obstétrique 64

1- Gynécologie

2- Grossesse à risque

3- Prétravail et post partum

4- consultation, exploitation et urgence

Néonatalogie 12

1-soins intensifs

2-soins généraux

02 76 06

            Nvert2

hopital CHU BLIDA: (025) 20 90 46 a 49

samuSAMU:         (025) 41 09 09

Croissant-Rouge 50CROISSANT ROUGE:(025) 41 81 03/41 01 02

himayaPROTECTION CIVILE:(025) 40 23 21

Service Infectieux: (025) 47.14.10

Assistance Médicale Téléphonique:115

Assistance et Détresse Jeunesse:116