عيادة يوسف بن خدة
المعهد الوطني للكلى
مصلحة الاستعجلات م.ا.ج
مصلحة الصيدلة م.ا.ج
ا
المركز الاستشفائي الجامعي
مركز امكافحة السرطان
مستشفى مفتاح
عيادة الاربعاء
مستشفى البليدة

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE "LES AMANDIERS"

 

service

Nombre

de lits

Unités
Gynécologie Obstétrique
60

1- Gynécologie

2- Grossesse à risque

3- Prétravail et post partum

4- consultation, exploitation et urgence

Néonatalogie 30

1-pédiatrie

2-Néonatalogie

Chirurgie pédiatrique 30

1-Hospitalisation

2-Consultation et urgences

3-Pré-travail et post partum

4-Consultation, exploitation et urgence

03 120 10

            Nvert2

hopital CHU BLIDA: (025) 20 90 46 a 49

samuSAMU:         (025) 41 09 09

Croissant-Rouge 50CROISSANT ROUGE:(025) 41 81 03/41 01 02

himayaPROTECTION CIVILE:(025) 40 23 21

Service Infectieux: (025) 47.14.10

Assistance Médicale Téléphonique:115

Assistance et Détresse Jeunesse:116