عيادة يوسف بن خدة
المعهد الوطني للكلى
مصلحة الاستعجلات م.ا.ج
مصلحة الصيدلة م.ا.ج
ا
المركز الاستشفائي الجامعي
مركز امكافحة السرطان
مستشفى مفتاح
عيادة الاربعاء
مستشفى البليدة

 ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE MEFTAH

 Siege : Meftah.

Standard :       025 45 59 98

Ligne Directe : 025 45 59 40

Fax :              025 45 59 40

 LISTE DES SERVICES Lits techniques Lits organises
Medecine Interne  56  56
Chirurgie Generale  42  42
Pediatrie 38  30
Gyneco-Obsterique  22  22
Pneumo-Phtisiologie 52  52
Urgences Médico Chirurgicales  14  12

            Nvert2

hopital CHU BLIDA: (025) 20 90 46 a 49

samuSAMU:         (025) 41 09 09

Croissant-Rouge 50CROISSANT ROUGE:(025) 41 81 03/41 01 02

himayaPROTECTION CIVILE:(025) 40 23 21

Service Infectieux: (025) 47.14.10

Assistance Médicale Téléphonique:115

Assistance et Détresse Jeunesse:116